Privacyverklaring

ONS DENDERBIEKEN – GERAARDSBERGEN

 PRIVACYVERKLARING

 Ons Denderbieken – beroepsvereniging sinds 1 januari 1920, IND. Nº 8602, ondernemingsnummer 0408.778.685 met maatschappelijke zetel bij zijn voorzitter Mignon Michel, Zavelstraat 112 te 9500 Geraardsbergen – verzamelt en bewaart persoonlijke gegevens van de aangesloten imkers en imkers-cursisten (hierna leden genoemd) in functie van zijn eigen communicatie, het bekomen van subsidies en om boekhoudkundige redenen.

Ons Denderbieken verbindt er zich toe de persoonsgegevens van de leden te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder tot 25 mei 2018: de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018: de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/ EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Hoe verzamelen wij persoonlijke gegevens?
Ons Denderbieken verzamelt enkel persoonlijke gegevens die zijn leden meedelen in het kader van een door hen aangevraagde dienst en dit enkel als daar expliciete toestemming voor is.

 

Welke persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken wij?
Wij verzamelen enkel die persoonlijke gegevens welke nodig zijn voor het vlot uitvoeren van onze opdracht of een dienst die we onze leden verstrekken.

Wanneer en waarom verwerken wij persoonlijke gegevens?

 • Indien u hier de toestemming voor geeft.
 • Indien de verwerking nodig is om een door u gevraagde dienst te leveren, bijvoorbeeld:
 • uw adres om een ledenblad op te sturen of;
 • uw e-mailadres om een e-mail of nieuwsbrief te sturen;
 • uw bankrekeningnummer om financiële steun uit te betalen in het kader van een prestatie van een opleiding of een uitbetaling van een schadedossier in de verzekeringen;
 • uw persoonsgegevens die gevraagd worden door de overheid voor het bekomen van subsidies voor studievergaderingen en/of opleidingen;
 • uw persoonsgegevens die we doorgeven aan de overkoepelende organisaties zoals de KOIV en/of de KONVIB, zodat die op hun beurt het Maandblad kunnen versturen, subsidies kunnen verkrijgen en de verzekering voor de leden kunnen afsluiten;
 • als we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verwerken (bijv. uw Rijksregisternummer om een cursus te kunnen volgen, verplichte aansluiting bij het FAVV te regelen of om een (fiscaal) attest te kunnen afleveren.

Hoe behandelen wij uw persoonlijke gegevens?

 • Gegevens van minderjarige personen en gevoelige persoonlijke gegevens worden altijd confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt.
 • Gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door u gevraagde dienst (tenzij er voldaan wordt aan de voorwaarden zoals hierboven beschreven).
 • We geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

 

Jaarlijks wordt de ledenlijst, met adressen en e-mailadressen doorgestuurd aan de leden die hiertegen geen bezwaar hebben aangetekend.

Deze toestemming geldt ook voor de publicatie van fotoreportages van onze activiteiten in de nieuwsbrieven van Ons Denderbieken.

Indien u dit niet wenst, kan u dat doorgeven aan de verantwoordelijke van de ledenlijsten.

Hoe lang bewaren wij persoonlijke gegevens?
We houden uw gegevens bij voor de periode die nodig is om de door u gevraagde dienst correct af te handelen of zolang het noodzakelijk is om aan alle wettelijke en sanitaire verplichtingen in het kader van de FAVV-regelgeving te voldoen.

Bewaren wij uw persoonlijke gegevens op een veilige manier?
Wij streven ernaar uw gegevens op een veilige manier te behandelen.

Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.

Deze technologieën en -maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld, indien nodig.

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?
Zijn uw contactgegevens onjuist, dan kan u contact opnemen met onze ledenlijstverantwoordelijke.

U heeft het recht om ‘vergeten’ te worden.

Neem daarvoor contact via het contactformulier op www.onsdenderbieken.be of bij de ledenlijstverantwoordelijke.

U kan op elk moment uw persoonlijke gegevens die in het bezit zijn van Ons Denderbieken opvragen en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen.

Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij een toezichthoudende autoriteit.

 

Andere vragen of opmerkingen?
Mail via het contactformulier op www.onsdenderbieken.be of neem contact op met de voorzitter van Ons Denderbieken michel mignon <michelmignon@hotmail.com>  of de secretaris-penningmeester en ledenlijstverantwoordelijke ward bijl <ward.bijl@skynet.be>

Voor bijkomende info, zie: https://www.privacycommission.be/nl/wetgeving-en-normen

Ons denderbieken, Geraardsbergen, imkers, bijenteelt