All posts by admin

23 april 2017: Voordracht Jan De Ridder

Zondagnamiddag 23 april kwam Jan De Ridder zijn bedrijfsmethode uitleggen. Jan De Ridder is sinds 1987 een fervent Buckfast imker en gebruikt als varroabestrijding een vorm van de techniek van arrest van de koningin gekoppeld aan oxaalzuur verdamping. Jan De Ridder heeft deze winter geen enkele kast verloren en zijn bijen zijn heel sterk uit de winter gekomen.

5 maart 2017: Voordracht en algemene vergadering

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerden we op 5 maart onze Algemene Vergadering.
Voor het eerste deel hadden wij als gastspreker terug Isabelle Peters uitgenodigd. Het thema was “De apotheek van moeder aarde”
Na de koffiepauze vond de Algemene Vergadering plaats waarin wij een overzicht gaven van het voorbije jaar, van de financiële toestand en van het jaarprogramma 2017.

21 januari 2017: opleidingsvergadering waswafels gieten

Gezien er grote problemen zijn met de aangekochte waswafels is het best dat wij in de toekomst van onze eigen was zelf waswafels gieten.
Het bestuur heeft 2 waswafeltoestelen, een voor simplex- en een voor dadant-ramen, aangekocht en gaat die ter beschikking stellen van de leden.

Maar vooraleer dit te doen hebben we op zaterdagnamiddag 21 januari 2017 een opleidingsvergadering gehouden waarbij Roger De Vos, man met veel ervaring hiermee, ons toonde hoe het moet.

Later zal elk lid, die aanwezig was op de opleidingsvergadering,  de mogelijkheid hebben om de toestellen te gebruiken.

Verdere richtlijnen volgen.

Cursus bijenteelt voor beginners 2017

Cursus bijenteelt voor beginners 2017

Op zondag 12 maart 2017 start de cursus bijenteelt voor beginners.

De cursus bestaat uit 11 lessen en gaat door in De Helix. De 7 theorielessen op zondagvoormiddag van 9.00 tot 12.00 uur. 2 praktijklessen op zondagvoormiddag en 2 op zaterdagnamiddag van 14.00 tot 17.00 uur. Er is telkens een koffiepauze voorzien.

Om het getuigschrift te bekomen dient u 3/4 van de theorielessen te volgen en de test af te leggen.

Inschrijven is helaas niet meer mogelijk. De cursus is volzet. 

Maart

Zo 12

Kennismaking - Bijenteeltassociaties

Bart Van Herzele

Zo 19

Biologie van de honingbij

Dirk De Graaf

Zo 26

Seizoenwerkzaamheden

Eric Bruggeman

April

Za 1

Praktijkles: voorjaarsonderzoek / verenigen van volken

Ghislain De Roeck

Zo 23

Praktijkles: imkersmateriaal

Rik Desmyter

Zo 30

Bijenziekten

Dirk Desmadryl

Mei

Zo 7

Zwermgebeuren

Maurice De Waele

Za 13

Praktijkles: Kunstzwermen maken en ver-eerderen van volken

Maurice De Waele

Zo 21

Praktijkles: honing, oogsten en verzorgen

Frans Van den Bosch

Zo 28

Juridische aspecten rondom bijenteelt

Frans Daems

Juni

Zo 11

Bijenrassen en test

Ghislain De Roeck

Betaling lidgeld 2020

Graag nodigen we jullie uit de lidmaatschapsbijdrage van onze vereniging te regelen.

De kosten zijn ongewijzigd gebleven: 30 € als lid en 5 € als bijlid.

Hiervoor ontvang je het Maandblad (10 afleveringen), ben je verzekerd voor ongevallen met bijen (geldt enkel voor effectieve leden) en word je uitgenodigd op de verschillende activiteiten van onze vereniging.

Gelieve de betaling over te maken op rekening BE22 9201 0254 5147 t.n.v. Ons Denderbieken met als vermeldingen “Lidgeld, naam en voornaam, geboortejaar, aantal ingewinterde bijenvolken en ras (carnica, buckfast of andere)”.

Voor een vlotte administratie ontvingen wij jullie overschrijving graag ten laatste op 15/12/2019

Monitoring aantal bijenvolken

Een van de nieuwe verplichtingen en voorwaarden tot het verkrijgen van EU- en Vlaamse steun, is dat de lidstaat van de EU moet beschikken over een betrouwbare methode om elk jaar het aantal bijenkasten vast te stellen dat op hun grondgebied klaar is om te overwinteren.

De voorzitter van elke lokale vereniging heeft de opdracht het aantal bijenvolken van zijn leden vast te stellen. Het globale cijfer wordt overgemaakt aan de voorzitter van de koepelvereniging (KOIV).

Steekproefsgewijze controle door de overheid verloopt steeds via de voorzitters van de plaatselijke vereniging.

Noteer dat alle gegevens die worden opgevraagd enkel en alleen gebruikt worden in het kader van de opdracht tot vaststelling van het aantal bijenkasten en niet voor andere doeleinden.

 Concreet wil men per imkervereniging het aantal leden alsook het aantal bijenvolken kennen.
Aan Konvib wordt gevraagd deze gegevens ter beschikking te stellen van de overheid, ten laatste tegen 15 januari.

De Konvib beschikt via de online ledenadministratie – bijgehouden door de plaatselijke verenigingen – over een tool die de registratie en verwerking van die gegevens vereenvoudigt.

Wat wordt er verwacht :

 1. Elke afdeling vraagt aan de leden het aantal bijenvolken op te geven die ingewinterd waren op het einde van oktober 2016. Deze bevraging kan schriftelijk (brief, mail), telefonisch, mondeling… gebeuren of nog – zoals in onze afdeling – als mededeling bij de overschrijving van het lidgeld 2017.
 2.  De afdeling (voorzitter/secretaris) noteert hoe de gegevens werden verzameld en houdt de schriftelijke communicatie en reacties hieromtrent bij.
 3. De gegevens (aantal bijenvolken) worden ingebracht in de online ledenadministratie onder de rubriek ‘#volken’.
  0 : geen volken
  1 : 1 volk
  2 : 2 volken
  9999 : ongekend of niet meegedeeld.
 4. Voor alle leden dient er een gegeven ingevoerd te worden. Men streeft naar een maximaal aantal correcte cijfers.
 5. Er is gevraagd deze gegevens zo snel mogelijk in te voeren en dit zeker bij de aansluiting van de leden voor 2017, dus reeds in november, december…
 6. Konvib centraliseert en verwerkt de gegevens per afdeling en bezorgt de verwerkte gegevens naamloos aan de administratie. Dit dient te gebeuren vóór 15 januari 2017.

Vanuit de ledenadministratie en in overleg met de provinciale afdelingen wordt de vooruitgang in het tellingsproces opgevolgd en hierover feedback gegeven aan de afdelingen.

Vanaf december zal er steekproefgewijs door de administratie contact opgenomen worden met de afdelingen en imkers om de betrouwbaarheid van de gegevens te verifiëren. Iedereen, imkers, afdelingen, provincies en Konvib hebben er belang bij betrouwbare getallen van zoveel mogelijk leden in te voeren in het besef dat dit jaarlijks zal moeten worden uitgevoerd. Op die manier kan de werkwijze ook in de toekomst zo eenvoudig mogelijk gehouden blijven !

Noteer dat deze telling enkel gebruikt wordt ten behoeve van de verdeling van de Europese en Vlaamse financiële middelen ter ondersteuning van de imkerij.

De overheid heeft uitdrukkelijk verklaard dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor FAVV, BTW-administratie of de administratie van belastingen. 

Wij rekenen op een correcte medewerking en danken jullie daarvoor hartelijk.
 
 

13 november 2016: Voordracht over de zwarte bij

Op zondag 13 november gaf  Dylan Elen een voordracht over de zwarte bij. 

Dylan Elen is voorzitter van de Limburgse Zwarte Bij.  Limburgse Zwarte Bij (LZB vzw) staat in voor promotie en conservatie van onze inheemse honingbij Apis mellifera mellifera, de zwarte bij of ook wel kortweg Mellifera genoemd. De LZB vzw is opgericht in 2015 en heeft als hoofddoel opnieuw een populatie zwarte bijen in Limburg te bestendigen welke vervolgens via interactie met de omgeving zal evolueren tot een populatie Limburgse Zwarte bijen. Op hun website   www.limburgsezwartebij.be lees je er meer over.

In het maandblad van oktober laatstleden is onder de rubriek “Bijenwetenschappen” ook een artikel verschenen over de zwarte bij.

30 oktober 2016: Geraardsbergen Bij-vriendelijk

201610-geraardsbergen-bijvriendelijk2Op zondag 30 oktober vond het evenement “Geraardsbergen Bij-vriendelijk” plaats.

De actiedag van onze imkersbond i.s.m. de stad Geraardsbergen, Velt, Natuurpunt e.a. rond het belang van de honingbijen en wilde bijen was een overweldigend succes.

De infostands, demonstraties, voordrachten en uitdeling van bijvriendelijke planten kenden veel bijval. Een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar!

Onze dank gaat tevens uit naar de vele leden voor hun gewaardeerde inzet en hulp voor het welslagen van deze manifestatie.